Onderwijs en sport voor kansarme kinderen van 4 tot 14 jaar

Instituto Estrela da Favela

Gegevens over Instituto Estrela da Favela

De statuaire naam: Instituto Estrela da Favela
RSIN: 825597882
ANBI status: Ja
Contactgegevens in Nederland:
Edwin Roodenburg 0652431148
Roemer Visscherstraat 32 huis, 1054 EZ Amsterdam

e-mail: edwinroodenburg@hotmail.com
website: https://www.estreladafavela.com

Contactgegevens Brazilië:
Edna Silveira +55 21 988921191
Vestigingsadres: Av. Rainha Elisabeth 85# 1105 Rio de Janeiro
Bezoekadres: Av. Neves 21 Rio de Janeiro Brazilië

Bestuur in Brazilië:
Dulceniria Amaro de Paula voorzitter
Rosilene Rodrigues Coelho penningmeester
Lélia Ferreira da Silva secretaris
Geen van de bestuursleden heeft nevenfuncties die voor de activiteiten van de stichting relevant zijn.

Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: geen
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: geen
Toelichting vergoeding bestuur: n.v.t.
Beloningsbeleid medewerkers: De medewerkers krijgen betaald wat de Braziliaanse bonden voorschrijven en zijn in loondienst met in achtneming van alle verplichte afdrachten en sociale voorzieningen.

Verantwoordingsverklaring

Het bestuur van Instituto Estrela da Favela onderschrijft de principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen:
Binnen Instituto Estrela da Favela is de functie ‘toezicht houden’ (het vaststellen en goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar uitvoering) duidelijk gescheiden van het besturen, dan wel de uitvoering.

Instituto Estrela da Favela werkt continue aan een optimale besteding van de middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt kan worden aan het realiseren van de doelstellingen. Instituto Estrela da Favela streeft naar optimale relaties met alle partijen, met gerichte aandacht voor informatieverstrekking en de inname en verwerking van wensen en klachten

De verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het voeren van een degelijk beleid. Daaronder wordt mede verstaan het beleid met betrekking tot het verwerven en beheren van fondsen en het voeren van beleid inzake een verantwoord beheer.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Instituto Estrela da Favela geeft lessen op basisschool niveau aan kansarme kinderen van 4 tot 14 jaar die in de favela’s van Rio de Janeiro wonen. Hoewel deze kinderen allemaal een halve dag naar een openbare school gaan, leren ze daar zo goed als niets. Instituto Estrela da Favela zorgt ervoor dat ze leren wat ze nodig hebben om een betere toekomst tegemoet te kunnen gaan en ondertussen leren we sociale vaardigheden die in de maatschappij buiten de favela goed van pas zullen komen. Ook de ouders helpen we waar mogelijk met hun vele problemen. De kinderen krijgen iedere schooldag een gezonde en voedzame maaltijd aangeboden, zodat ze tenminste één keer per dag iets voedzaams naar binnen krijgen.

We doen er alles aan om zoveel mogelijk meisjes op ons project te krijgen, omdat er in de macho favelacultuur verder geen mogelijkheid zijn om zich te ontwikkelen. Zij zullen de opvoedsters van de volgende generatie zijn. Met de bij ons opgedane kennis zullen ze beter geëquipeerd zijn om hun kinderen een kansrijkere opvoeding te geven dan ze zelf gehad hebben. Estrela da Favela is een gerespecteerd instituut in de favela en de ouders/verzorgers worden constant op de hoogte gehouden van alles wat er gebeurt en worden verzocht zo goed mogelijk mee te werken. (Van oudsher wordt het belang van scholing niet ingezien. Dat geldt nog meer voor meisjes)

Op deze manier slagen we er bovendien in deze kinderen uit de in de favela voor de hand liggende carrière van zware misdaad en prostitutie te houden.

Met een coördinatrice, 4 juffen, een kokkin en een sportleraar streven ernaar zoveel mogelijk kinderen naar de middelbare- of technische school te krijgen, of tenminste klaar te stomen voor een eerzaam beroep.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Er wordt ’s morgens en ’s middags lesgegeven aan kinderen die het andere dagdeel naar hun eigen school gaan, waar zeer slecht les wordt gegeven. Twee kleuterklassen en twee groepen oudere kinderen gaan aan de slag met 4 juffen en een aantal vrijwilligers (indien beschikbaar). Twee maal in de week zijn er sportlessen op het publieke sportveld dat voor de deur ligt. Tussen de shifts wordt er een gezonde lunch geserveerd aan de ochtend- en middagleerlingen. Ondertussen wordt er heel veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden, die meestal van huis uit niet of nauwelijks zijn bijgebracht. Verder worden er bezoeken aan theaters, musea en sportwedstrijden georganiseerd en natuurlijk het jaarlijkse eindejaarsuitje naar een speelparadijs.

In 2020 was het wegens covid een aangepast verhaal. Sinds medio maart2020moesten we de deuren sluiten. Wegens de grote financiële nood van de bewoners die massaal werkeloos werden hebben we tweewekelijks voedselpakketten gedoneerd aan de families van onze leerlingen en een paar kinderen die beide ouders aan covid zijn verloren, maar (nog) niet bij Estrela da Favela lessen volgden. Daarnaast waren er wekelijkse lessen en huiswerkopdracht op papier, omdat laptops vrijwel niet aanwezig zijn in de favela en de aanwezige wifi slecht functioneert.

Sinds 8 februari 2021 zijn we weer open. Er wordt in kleine groepjes gewerkt, met mondkapjes, veel desinfecterende gels en in achtneming van de anderhalve meter regel.

Balans en staat van baten en lasten met toelichting 

Klik hier voor een overzicht

Zoals uit bijgaande balans blijkt (in Braziliaanse Reais) worden vrijwel alle inkomsten uit donaties uitgegeven aan het dagelijks draaiend houden van het instituut. Uitgaven bestaan met name uit salarissen van het personeel ( 4 leraressen, kokkin, coördinatrice, sociale lasten, huur va de school en kantoor, lunches voor de leerlingen en vaste lasten als telefoon, representatie, onderhoud busje, educatieve uitjes en schoolmateriaal. Bankkosten en -belastingen zijn ook relatief hoog.

Inkomsten uit Brazilië zijn op enkele kleine donaties na, te verwaarlozen.

Estrela da Favela